爱背诗词网为您提供各类唐诗宋词、唐诗三百首、诗词名句等等。

威尼斯人注册就送

时间:2016-07-09   http://m.demo-record.com    爱背诗词网作者:点击:

天阔云高,溪横水远,晚日寒生轻晕。
闲阶静,杨花渐少;朱门掩,莺声犹嫩。
悔匆匆过却清明,旋占得余芳,已成幽恨。
却几日阴沉,连宵慵困,起来韶华都尽。

愁入双眉闲斗损,乍品得情怀,看承全近。
深深态,无非自许;厌厌意,终羞人问。
争知道梦里蓬莱,待忘了馀香,时传音信。
纵留得莺花,东风不住,也则眼前愁闷。

tiānkuòyúnɡāo,xīhénɡshuǐyuǎn,wǎnrìhánshēnɡqīnɡyūn。
天  阔 云 高 ,溪横  水  远  ,晚 日寒 生   轻  晕 。
xiánjiējìnɡ,yánɡhuājiànshǎo;zhūményǎn,yīnɡshēnɡyóunèn。
闲  阶 静  ,杨  花 渐  少  ;朱 门 掩 ,莺  声   犹 嫩 。
huǐcōnɡcōnɡɡuòquèqīnɡmínɡ,xuánzhàndéyúfānɡ,yǐchénɡyōuhèn。
悔 匆  匆  过 却 清  明  ,旋  占  得余芳  ,已成   幽 恨 。
quèjǐrìyīnchén,liánxiāoyōnɡkùn,qǐláisháohuádōujìn。
却 几日阴 沉  ,连  宵  慵  困 ,起来 韶  华 都 尽 。

chóurùshuānɡméixiándòusǔn,zhàpǐndéqínɡhuái,kànchénɡquánjìn。
愁  入双    眉 闲  斗 损 ,乍 品 得情  怀  ,看 承   全  近 。
shēnshēntài,wúfēizìxǔ;yānyānyì,zhōnɡxiūrénwèn。
深  深  态 ,无非 自许;厌 厌 意,终   羞 人 问 。
zhēnɡzhīdàomènɡlǐpénɡlái,dàiwànɡleyúxiānɡ,shíchuányīnxìn。
争   知 道 梦  里蓬  莱 ,待 忘  了馀香   ,时 传   音 信 。
zònɡliúdéyīnɡhuā,dōnɡfēnɡbúzhù,yězéyǎnqiánchóumèn。
纵  留 得莺  花 ,东  风  不住 ,也则眼 前  愁  闷 。
 
注释
    看承:特别看待。
    全近:特别亲近。
    也则:仍然,依旧。 
评析 
    作为一位和尚,仲殊似乎并没有摆脱尘俗。他对春日景色留恋再三,没有一点超脱之象。上阕惋惜春天过去,“韶华都尽”。在春日里“连宵慵困”、怀有一腔“幽恨”的应该是一位女子,而女子的春怨就恐怕与恋情相思有关了。下阕因此写女子的春怨情怀。兴意阑珊,既羞人问,又“厌厌”无聊,到了梦里才重回“蓬莱”,再度品尝欢快。结句将春去与闺愁两相照应描写,是对上下阕的归结。 

    僧挥的金明池这首词为伤春之作。惜春伤春是历代词的传统题材,留下的佳篇汗牛充栋,僧挥的这首《金明池》即为其一,被选编进《宋词三百首》。全词基调哀婉,上片主描景,下片主抒情,行文多有绮语;而作者又为僧人,读来别有一种情趣。
“天阔云高,溪横水远,晚日寒生轻晕”,一气连用了三个境界开阔的短句,一反伤春词细腻入文的模式,起笔突崛。三个远景,如果只从单个分开细看,纯粹只显豪阔苍远的境界,于伤春主题并不切合,但一经组合排列,哀氛就透过词句四处弥漫,奠定了全词“伤”的基调。起笔突崛而又不显唐突、违拗,且自有新意,正是这首词入文的妙处。
“闲阶静、杨花渐少,朱门掩、莺声犹嫩”,这是近景,与首句远近结合,成一画境。首句奠定了词意的气氛基调,但并不能判断句中所描绘的是什么时间季节,从这第二句我们知道了是暮春时节。由上两句,读者就基本可明白是伤春之词了。闲阶静,杨花少,朱门掩,是目之所及的视觉感受,莺声嫩则为听觉感受,这几个“冷色调”意象的有机叠砌,予人幽深、凄切的感觉。然而,作者并未让这些意象营造的感觉如滔滔江水一放到底,一览无遗,而是且放且收,“莺声犹嫩”,一个“犹”字,恰如其分地把前头的表达“收”了起来。但不是单为了收而收,是为了接下去能更好地放。虽然莺声“犹”嫩,但终能嫩到几时呢?
“悔匆匆、过却清明,旋占得馀芳,已成幽恨”,此句既是前面景的描绘后的情的流露,也是“莺声犹嫩”收了之后的续放。时光易流,一过了清明,各种各样的花儿,就都陆续委地凋谢了,丛中和枝头只疏疏落落地留了一点儿残英。到这时,莺声已老,不再嫩了;可见“犹”得短暂、无奈。“却几日阴沉,连宵慵困,起来韶华都尽”,这句是接前句的深延。几天前还有若有若无的遗留的花儿,可忽忽几日,稍没注意,一下子就只剩满目绿肥,些许瘦红也难觅了。
上片主描景,景中时也露情,下片主抒情,全为伤春心事。“怨入双眉闲斗损,乍品得情怀,看承全近”,写的是春愁怨情。“斗损”,谓思量甚苦;“看承全近”,即特别看待极其亲近意。怨入双眉,思量甚苦,皆因春去无情。“深深态、无非自许,厌厌意、终羞人问”,写的是怨态,情动于衷而形于表。“厌厌”,精神萎靡的样子,曾觌《南柯子》有“两两人初散,厌厌夜向阑”之句。因春去而心怨,因心怨而神形缱绻,读之令人动怀。
末句“纵留得莺花,东风不住,也则眼前愁闷”是全词最堪回味处。心怨源于春逝,这里却说即使莺声和花香留住了,仍还是愁绪难遣。所为者何?东风不住!春去仅是引子,最伤心处,并非春天美景消逝,而是时间老去人老去——春天可以再来,人却难以再少!无言之伤,尽在其中矣。

     


     原文地址:http://m.demo-record.com/songci300/diyiban/97515.html,转载请保留。
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
今天,我来当小编! 我要投稿
本站为您推荐的诗词